Nacrti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje su objavljeni


Ministarstvo Finansija objavilo je nacrte izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U nastavku možete pročitati kratak osvrt na zakonske izmene koje ć,e ukoliko nactri budu usvojeni, biti na snazi od 01.01.2021. godine:

  • Neoporezivi iznos zarada se povećava sa trenutnih 16.300 RSD na 18.300 RSD mesečno;
  • Ponovo je produženo važenje „starih“ olakšica (čl. 21v i 21d ZPDG);
  • Proširena je definicija poslodavca za potrebe ostvarivanja prava na poresku olokšicu za kvalifikovana novozaposlena lica;
  • Nov način oporezivanja prihoda fizičkih lica koja su iz inostranstva upućena na rad u Srbiji;
  • Obaveštenje o opredeljenju za isplatu lične zarade dostavljaće se u elektronskom obliku – za domaće privredne subjekte;
  • Proširena definicija prihoda od kapitala tako da se ovim prihodima smatraju i prihodi po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda;
  • Proširen predmet oporezivanja porezom na kapitalni dobitak;
  • Izuzimanje od oporezivanja dobitaka od posebnih igara na sreću;
  • Uvedeno je pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana po osnovu ulaganja u alternativni investicioni fond, odnosno po osnovu kupovine investicione jedinice alternativnog investicionog fonda;
  • Proširen krug lica koja imaju obavezu plaćanja poreza po odbitku po osnovu prihoda od kapitala ako je isplatilac otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond koji nemaju svojstvo pravnog lica.

 

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa primenom pravnih normi, naš poreski tim stoji vam na raspolagnju.

 

Poreske vesti

dohodakdoprinosinacrtporezsocijalnizakon

Komentari su onemogućeni