HR usluge

HR usluge

Cilj nam je da pružimo sveobuhvatne HR usluge koje kombinuju ekspertizu naših specijalista za porez na dohodak građana, internacionalnu mobilnost zaposlenih, nagrađivanje, HR efektivnost i pravna pitanja. U ove usluge spadaju:

  • Regulisanje radno pravnog statusa nerezidenata / rezidenata

  • Vođenje sveobuhvatne evidencije zaposlenih

  • Prijava i odjava radnika

  • Priprema različite vrste dokumentacije iz oblasti radnog prava – ugovori, rešenje, potvrde i sl.

  • Podaci o zaradama i stimulacijama

  • Usaglašenost sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti