Pravne usluge

Pravne usluge

  • Usluga likvidacionog upravnika
  • Vođenje procesa likivdacije
  • Ugovori iz oblasti radnog prava
  • Priprema internih akata – sistematizacija radnih mesta, pravilnik o radu i sl, osnivački akt i sl.
  • Usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativnom (Zakon o radu, Zakon o privrednim društvima, Zakon o deviznom poslovanju)
  • Pravno savetovanje u domaćim i međunarodnim transakcijama
Nacrt zakona o fiskalizaciji