Poresko savetovanje

Direktno oporezivanje

_

Porez na dobit

 • Praćenje usaglašenosti poslovanja društva sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
 • Pružanje stručne pomoći prilikom sastavljanja poreskog bilansa i ostalih pratećih poreskih obrazaca
 • Savetovanje u vezi sa porezom po odbitku prilikom plaćanja nerezidentnim pravnim licima

Oporezivanje fizičkih lica

 • Planiranje oporezivanja naknada zaposlenih, kao i lica koja nisu u radnom odnosu bilo da su rezidenti ili nerezidenti Srbije
 • Priprema prijave za godišnji porez na dohodak građana

Identifikovanje poreskih implikacija planiranih transakcija sa fizičkim i pravnim licima

Indirektno oporezivanje

_
 • Savetovanje u vezi sa primenom zakonske regulative iz oblasti poreza na dodatu vrednost i akciza
 • Razmatranje mogućih opcija pri izvršenju poreskih obaveza klijenta po pitanju poreza na dodatu vrednost, carinskih i akciznih dažbina
 • Preventivna kontrola podataka iskazanih u mesečnim PDV prijavama

Poreski punomoćnik

_
 • Obračun i plaćanje PDV poreskim vlastima u Republici Srbiji u vezi sa vašim isporukama kupcima u Srbiji
 • Usklađivanje PDV evidencija sa lokalnim zakonodavstvom
 • Korespondenicja sa lokalnim poreskim organima u slučaju kontrole.

Transferne cene

_

Ko je u obavezi da podnese Studiju o transfernim cenama?

Izrada Studije o transfernim cenama je zakonska obaveza pravnih lica koja u poslovanju realizuju transakcije s povezanim licima, budući da snose najviši poreski rizik vezan za osporavanje transakcija s povezanim licima.
Opseg naših usluga u analizi Studije o transfernim cenama

 • Izrada celokupne dokumentacije o transfernim cenama
 • Izrada skraćenog izveštaja o transfernim cenama
 • Savetovanje pri izradi dokumentacije o transfernim cenama
 • Izrada analize uporedivosti transakcija (funkcionalna i ekonomska analiza)
 • Analiza i kontinuirano savetovanje u oblasti politike cena sa povezanim licima
 • Podrška u postupku kontrole poreskih organa
 • Izrada godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama
 • Izrada Masterfle, odnosno politike transfernih cena
 • Kontrola postojeće dokumentacije o transfenim cemama
elektronske fakture

Međunarodno poresko planiranje

_
 • Savetovanje u oblasti optimizacije poreskih transakcija na međunarodnom nivou kako primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, tako i primenom drugih mehanizama.

Podrška nerezidentim poreskim obveznicima

_
 • Poreske i administrativne usluge u vezi sa upućenim radnicima kao i stranim državljanima koji borave i rade na teritoriji Republike Srbije.

Poreski due diligence

_
 • Poreski due diligence predstavlja dijagnostičko ispitivanje kompanije sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnog kupca. Cilj poreskog due diligence je idenfikacija prilika i rizika od značaja za realizaciju transakcije kupovine target kompanije.

Poreska revizija

_
 • Poreska revizija ustvari podrazumeva simulaciju poreske kontrole u cilju identifikovanja potencijalnih poreskih rizika uz davanje predloga za njihovu minimizaciju. Predmet poreske revizije su svi poreski oblici jedne kompanije

Podrška u postupku poreske kontrole

_
 • Stručna pomoć o pravnim lekovima nakon sprovedene kontrola od strane Poreske uprave
 • Priprema primedbi i žalbi na zapisnik/rešenje Poreske uprave
 • Priprema zahteva za zvanična mišljenja u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija

Ostalo

_
 • Odgovor na hitna pitanja telefonskim putem
 • Sastavljanja zvaničnih dopisa Poreskoj upravi – žalbi na rešenje, podnošenje zahteva za stručno mišljenje i sl.
 • Analiza ugovora sa poreskog aspekta
 • Poreska optimizacija
 • Redovno obaveštavanje o novinama u vezi sa poreskim propisima i sl.