Objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice za porez na zarade za novonastanjenog obveznika

Nacrt zakona o fiskalizaciji

Pravilnik je objavljen sa zakašnjenjem od 7 meseci, a stupio je na snagu 14.11.2020. godine. Danom stupanja na snagu pravilnika, ostvaruje se mogućnost korišćenja prava na olakšicu za novoastanjenog obveznika.

Osnovica poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, pri čemu zasniva radni odnos na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, umanjuje se za 70%.

Kvalifikovan poslodavac je:

  • Rezident Republike Srbije koji nije povezano lice sa poslodavcem kod koga je lice prethodno bilo zaposleno;
  • Rezident Republike Srbije, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je u periodu od 25 godina koji prethodi godini u kojoj zasniva radni odnos, barem tri godine ispunjavao uslove da se smatra rezidentom Republike.

Novonastanjenim obveznikom smatra se:

  • Lice koje u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravilo na teritoriji Republike;
  • U momentu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja.

Zakon o porezu na dohodak građana i Pravilnik predviđaju i druge uslove koji nisu ovde navedi.

 

Za sve dodatne konsultacije pozivamo vas da se obratite poreskom sektoru naše kompanije.

Poreske vesti

dobitdohodakkonsultantnovonastanjeniobveznikPDVporeskisavetovanje

Komentari su onemogućeni