Obračun poreske amortizacije za 2020. godinu


U skladu sa članom 7. Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, ako je krajnji saldo pojedine grupe amortizacije od II do V manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom u Republici Srbiji u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Prema javno dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku prosečna mesečna bruto zarada za decembar 2020. godine iznosi 90.849 dinara. Samim tim, za obračun poreske amortizacije za 2020. godinu (prema “starim” pravilima) primenjuje se petostruki iznos od 454.245 RSD.

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni