PORESKE VESTI – novembar 2021.


1. Izmene i dopune seta poreskih zakona

Dana 28.11.2021. godine usvojene su izmene i dopune sledećih poreskih zakona:

 1. Zakona o porezu na dohodak građana;
 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
 4. Zakona o porezima na imovinu; i
 5. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

U nastavku teksta sledi kratak pregled najvažnijih izmena i dopuna gorepomenutih zakona, kao i podsećanje na dopunu Zakona o fiskalizaciji.

2. Zakon o porezu na dohodak građana

Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: ZPDG), čija se primena očekuje od 01.01.2022. godine, su kako sledi:

 • povećanje neoporezivog iznosa zarade na 19.300 RSD;
 • produženje važenja olakšica iz člana 21v i 21d ZPDG do kraja 2022. godine;
 • ostvarivanje prava na poreske olakšice za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost  po osnovu zarade zaposlenih osnivača, i za ona privredna društva koja budu osnovana nakon 31.12.2021. godine;
 • produžava se period primene poreskog oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica, tako što se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava, do kraja 2025. godine;
 • nova olakšica za novozaposlena lica koja u periodu od 01. januara 2019. do 28. februara 2022. nisu imala status osiguranika zaposlenog, preduzetnika niti osnivača u svome društvu;
 • nova olakšica za pravna lica koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije, koja će biti u primeni od 01.03.2022. godine;
 • oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za obveznika koji autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva rezidenta Republike Srbije;
 • umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od 40 godina života;
 • izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje.

3. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Najvažnija izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, čija primena se očekuje nakon 01.01.2022. godine, odnosi se na smanjenje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi za PIO) sa dosadašnjih 25,5% na 25% u korist poslodavca.

Podsećamo da je ovo još jedno u nizu smanjenja stope doprinosa za penzijsko i invalidsko siguranje, čime se smanjuje poreski teret koji poslodavci kao isplatioci zarade snose.

4. Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Predložena je izmena člana 30. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: ZPDPL), kojom bi se obvezniku pružila mogućnost da kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) u kapital rezidentnog pravnog lica ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica, pod uslovom da rezidentno pravno lice tako stečena prava ne otuđi u periodu od dve godine od dana sticanja, kao i da u istom periodu to pravo ne ustupi na korišćenje (delimično ili u celosti) po ceni nižoj od one koja bi bila utvrđena primenom principa “van dohvata ruke”, ukoliko je ustupanje izvršeno povezanom licu u smislu člana 59 ZPDPL.

Primena izmenjenog i dopunjenog člana 30. ZPDPL očekuje se za utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2022. godine, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.

5. Zakon o porezima na imovinu

 Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu, čija primena se očekuje nakon 01.01.2022. godine, su kako sledi:

 • osnovicu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu čini vrednost koja se utvrđuje primenom formule u zavisnosti od radne zapremine motora vozila, snage motora vozila i koeficijenta starosti vozila;
 • kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je kupac, a ako je reč o prenosu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV, ne podnosi se poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, već se porez utvrđuje i plaća samooporezivanjem, osim u slučajevima za koje je propisano poresko oslobođenje – u primeni od 31.03.2022. godine;
 • uređuje se mesna nadležnost poreskog organa za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, kao i poreza na prenos apsolutnih prava, u slučaju kad je poreski obveznik otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica;
 • predlaže se odlaganje roka od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 01. januara 2023. godine. Do 31. decembra 2022. godine porez po tom osnovu će utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska uprava.

6. Zakon o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakonom o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara predložena je samo jedna zakonska izmena i to povećanje procenta umanjenja iznosa poreza na upotrebu motornih vozila za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000cm³ starosti od 5 do 20 godina.

Primena ove zakonske odredbe očekuje se od 01.01.2022. godine.

7. Zakon o fiskalizaciji

Podsećamo vas da je izmenom Zakona o fiskalizaciji predviđeno uvođenje prelaznog perioda koji traje od 01. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine.

Ovo daje mogućnost obveznicima fiskalizacije da postupno pređu na novi model fiskalizacije u skladu sa sopstvenim tehničkim mogućnostima i da nesmetano obavljaju svoje poslovanje, što je posebno važno za obveznike fiskalizacije koji vrše promet na malo na više lokacija.

 Shodno tome, Zakon o fiskalnim kasama prestaje da važi 01. maja 2022. godine.

Srdačan pozdrav,

PROFIT PLUS WEST BALKANS D.O.O. BEOGRAD

Vojvode Stepe 78/10/II, 11042 Beograd-Voždovac, Republika Srbija

Tel: +381 11 4252 150

Fax: +381 11 4252 160

Email: office@profitplus.rs

Web: www.profitplus.rs

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni