Iskazivanje osnovice i PDV kada je naknada naplaćena u stranoj valuti

pdv

Počevši od 01.07.2021. godine u primeni je jedinstveni Pravilnik o PDV koji članom 197. predviđa da podatak o ukupnom iznosu osnovice i PDV, odnosno ukupnom iznosu naknade treba da bude u dinarima.

Naime, pre stupanja na snagu jedinstvenog Pravilnika o PDV ovo pravilo primenjivalo se u situacijama u kojima je predviđena mogućnost naplate u devizama u skladu sa propisima o deviznom poslovaju (npr. troškovi zakupa).

Prema pravilima koja se primenjuju od 01.07.2021. godine iznos osnovice kao i iznos PDV treba da bude iskazan u RSD bez obzira da li je reč o prometu koji podleže porezu na dodatu vrednost ili prometu koji je oslobođen plaćanja PDV u skladu sa članovima 24. i 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Kursevi za preračun

Podsećamo Vas da je članom 22. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano da se za potrebe PDV:

  • ako je naknada za promet dobara i usluga izražena u stranoj valuti, za obračun te vrednosti u domaćoj valuti primenjuje srednji kurs centralne banke, odnosno ugovoreni kurs koji važi na dan nastanka poreske obaveze;
  • ako je osnovica za uvoz dobara izražena u stranoj valuti, za obračun te vrednosti u domaćoj valuti primenjuju carinski propisi za utvrđivanje carinske vrednosti koji važe na dan nastanka poreske obaveze.

Nastanak poreske obaveze uređen je članom 16. ovog zakona.

Poreske vesti

Komentari su onemogućeni