Objavljena podzakonska akta uz Zakon o elektronskom fakturisanju


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je u aprilu 2021. godine Zakon o elektronskom fakturisanju.Dana 09.07.2021. godine objavljena su podzakoska akta (3 uredbe i 3 pravilnika) čije se usvajanje dugo čekalo kako bi rešilo nedoumice koje su se u praksi pojavile.

Svih šest podzakonskih akata primenjivaće se od 01.01.2022. godine.

  • Uredbom o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednikauređuju se postupak i uslovi za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.
  • Uredbom o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku uređuju se uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku.
  • Uredbom o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama.
  • Pravilnikom o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja propisuju se: minimalni sadržaj elektronske fakture, slučajevi u kojima pojedini elementi fakture mogu biti izostavljeni, obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, forma i način dostave prateće dokumentacije, način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV i način primene standarda elektronskog fakturisanja.
  • Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.
  • Pravilnikom o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika propisuje se način postupanja Centralnog informacionog posrednika u obavljanju poslova upravljanja sistemom elektronskih faktura i vođenja Registra informacionih posrednika koji su dobili saglasnost Ministarstva finansija.

Poslovne vesti

Komentari su onemogućeni