Poslovne vesti – septembar 2021.


NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI

KO IMA OBAVEZU UVOĐENJA FISKALNE KASE

Novi model fiskalizacije predviđa širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja u odnosu na trenutno važeći model.

Za potrebe primene novog Zakona o fiskalizaciji doneti su brojni podzakonski akti koji propisuju nova pravila u pogledu fiskalnih uređaja, fiskalnih računa, korišćenja bezbednosnog elementa i priprema za prelazak sa starog modela fiskalizacije na novi i za uključivanje novih obveznika u ovaj sistem.

Takođe, nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko fiskalnog uređaja predviđa dosta manji broj izuzetaka od evidentiranja prometa na malo u odnosu na trenutno važeće rešenje.

Fiskalnu kasu moraju imati sva mala trgovinska preduzeća i samostalne trgovinske radnje, vlasnici samostalnih trgovinskih radnji koje rade preko kioska i sličnih objekata (trafike), samostalne trgovinske radnje i ugostiteljske radnje koje paušalno plaćaju porez, kao i ostali poreski obveznici koji vrše promet proizvoda na malo ili pružaju usluge građanima.

KO NEMA OBAVEZU UVOĐENJA FISKALNE KASE

Fiskalnu kasu ne moraju imati poreski obveznici koji se bave sledećim delatnostima:

 • Prodaja karata putnicima u drumskom, železničkom, vodenom i vazdušnom saobraćaju;
 • Prevoz robe u drumskom saobraćaju;
 • Taksi prevoz;
 • Usluge banaka i drugih finansijskih organizacija, osiguranja i reosiguranja, PTT usluge;
 • Turoperateri i putničke agencije;
 • Verske organizacije;
 • Usluge zdravstvenih ustanova koje se naplaćuju kroz učešće osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite (participacija);
 • Advokatski poslovi;
 • Ulična prodaja sladoleda, kokica, lozova i štampe (kolporteri);
 • Prodaja proizvoda preko štampanih i elektronskih medija koji se naplaćuju pouzećem;
 • Usluge čistača cipela i nosača;
 • Prodaja proizvoda preko automata.

GDE SE MOGU DOBITI PODACI O FISKALIZACIJI I FISKALNIM KASAMA

Poreski obveznici mogu u organizacionim jedinicama Poreske uprave (filijale i ekspoziture) dobiti sve neophodne informacije o fiskalizaciji, ovlašćenim proizvođačima, ovlašćenim servisima i sl, kao i o rokovima za uvođenje fiskalnih kasa i evidentiranje prometa.

Privrednici će od 15. oktobra 2021. do kraja januara sledeće godine moći da se prijave za pomoć države kako bi nabavili nove uređaje neophodne za novi model fiskalizacije. Oni će dobiti po 100 evra od države po prodajnom mestu i po uređaju. Poreski obveznik će tako moći da računa na po 200 evra državne subvencije, a iznos se množi sa brojem prodajnih mesta.

Iako je bilo predviđeno da od 01. januara 2022. godine startuje novi model fiskalizacije, ipak je odlučeno da se uvede prelazni period, u kome paralelno postoje i stari i novi system, kako bi se korisnici uhodali. Ovaj prelazak na e-fiskalizaciju će trajati od 01. novembra 2021. godine do 30. aprila 2022. godine.

Svi oni koji žele da prime subvenciju Vlade Republike Srbije od po 100 evra po fiskalnom uređaju i prodajnom mestu imaju rok da se prijave od 15. oktobra 2021. godine do 31. januara 2022. godine preko sajta Poreske uprave. Oni koji propuste da se prijave u navedenom roku gube pravo na državnu pomoć za fiskalizaciju.

Lica koja nisu u sistemu PDV dobiće za 20% veću subvenciju za kase zbog nemogućnosti da iskoriste ulazni PDV, a kako bi taj trošak nadomestili.

Novac će biti direktno uplaćivan svakom poreskom obvezniku čime će mu biti pokriveni troškovi obezbeđenja neophodnog uređaja. Neće biti dodatnih troškova za privrednike prilikom uvođenja sistema.

Nakon 01. novembra 2021. godine svi obveznici koji su prijavili lokaciju svojih objekata dobiće u svoje poresko sanduče na portalu ePorezi elektronski poziv za prijavu za dobijanje bezbednosnih elemenata koje će Poreska uprava deliti besplatno.

Poreska uprava objavila je Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije.

Vodič sadrži definicije pojmova, odeljak o elektronskim fiskalnim uređajima (EFU) sa pododeljcima o bezbednosnom elementu, procesoru fiskalnih računa i elektronskom sistemu za izdavanje računa, kao i deo o fiskalnim računima, sadržaju i vrstama fiskalnih računa.

Vodič se može preuzeti sa sajta Poreske uprave na sledećem linku: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalne-kase/pregled-propisa/tehnicki-vodic/7162/tehnicki-vodic-sa-uslovima-i-karakteristikama-elemenata-elektronskog-fiskalnog-uredjaja-radi-odobravanja-za-upotrebu-u-sistemu-e-fiskalizacije.html.

UGOVOR O REVIZIJI I KRAJNJI ROK ZA NJEGOVO ZAKLJUČIVANJE

Skupština, odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se obavlja revizija bira društvo za reviziju finansijskih izveštaja za 2021. godinu najkasnije do 30. septembra 2021. godine.

Kod pravnih lica čija je poslovna godina različita od kalendarske, skupština, odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica bira društvo za reviziju najkasnije tri meseca pre isteka tako određene poslovne godine na koju se revizija odnosi. Na primer, ako je datum sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja 31. oktobar 2021. godine, krajnji rok za ugovaranje revizije je 31. jul 2021. godine.

Kod novoosnovanih privrednih subjekata postoji problem da se ispoštuje odredba člana 32. stav 1. Zakona o reviziji (da se revizija ugovori do 30. septembra 2021. godine), jer oni tek na kraju 2021. godine mogu uraditi klasifikaciju veličine i utvrditi da li su veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice. Zakonom je predviđeno da rok za ugovaranje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja može biti produžen do 30. novembra 2021. godine.

                                                                                        

PRIMENA ELEKTRONSKE FAKTURE U PRAKSI OD KADA SE PRIMENJUJE ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

Obaveze sadržane u Zakonu o elektronskom fakturisanju primenjuju se od:

 • 01. januara 2022. godine – Obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu;
 • 01. januara 2022. godine – Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu drugom subjektu javnog sektora;
 • 01. jula 2022. godine – Obaveza subjekta javnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu privatnog sektora;
 • 01. januara 2022. godine – Obaveza subjekta javnog sektora da elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednost;
 • 01. januara 2022. godine – Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora;
 • 01. jula 2022. godine – Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora;
 • 01. januara 2023. godine – Obaveza izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora;
 • 01. januara 2023. godine Obaveza elektronskog evidentiranja PDV, osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora.

Treba napomenuti da prema članu 23. Zakona o elektronskom fakturisanju od 31.12.2021. godine prestaju da važe odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 119/2012, 68/2015, 113/2017 i 91/2019) kojima se uređuje:

 • Centralni registar faktura – Briše se član 2. tačka 9. ovog zakona;
 • Način, odnosno postupak registrovanja faktura u Centralnom registru faktura – član 4a ovog zakona;
 • Način, odnosno postupak izmirenja faktura koje su prethodno registrovane u Centralnom registru faktura – član 4b ovog zakona;
 • Kaznene odredbe za registraciju i plaćanje faktura u Centralnom registru faktura – član 12. stav 6. i 7. ovog zakona;
 • Način, odnosno postupak registrovanja elektronskih faktura u kojima su subjekti javnog sektora dužnici – član 4v ovog zakona;
 • Postupak prihvatanja i izmirenja elektronskih faktura – član 4g ovog zakona.

VOĐENJE EVIDENCIJE I IZVEŠTAVANJE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI  TOKOVI  OTPADA

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 77/21, u daljem tekstu: Uredba o izmenama).

Uredba o izmenama stupila je na snagu 07. avgusta 2021. godine.

Glavna izmena koja je propisana Uredbom o izmenama je da se ukida obaveza dostavljanja godišnjeg izveštaja u papirnoj formi počev od izveštaja za 2021. godinu. Obaveza mesečnog izveštavanja ostaje na snazi.

Godišnji izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, u skladu sa propisima koji uređuju elektronska dokumenta, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.  

Ukoliko obveznik naknade tokom godine za koju se dostavljaju podaci nije vršio uvoz, odnosno proizvodnju proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, dužan je da Agenciji dostavi izjavu o tome.

Ova izjava, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog od strane zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku (PDF format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. 

STUPANJE NA SNAGU I POČETAK PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SINGAPUROM

Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur (u daljem tekstu: Singapur) o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 16. avgusta 2021. godine.

U Republici Srbiji Ugovor počinje da se primenjuje:

 1. U odnosu na porez na dohodak koji je ostvaren u svakoj poreskoj godini koja počinje 01. januara ili posle 01. januara 2022. godine;
 2. U vezi sa članom 25. (Razmena obaveštenja) ovog ugovora, za zahteve koji su podneti 16. avgusta 2021. godine ili posle 16. avgusta 2021. godine u vezi sa obaveštenjem za poreze koji se odnose na periode oporezivanja koji počinju 01. januara ili posle 01. januara 2022. godine; ili ako nema perioda oporezivanja, za sve poreske obaveze koje nastaju 01. januara ili posle 01. januara 2022. godine.

PROFIT PLUS WEST BALKANS D.O.O. BEOGRAD

Vojvode Stepe 78/10/II, 11042 Beograd-Voždovac, Republika Srbija

Tel: +381 11 4252 150

Fax: +381 11 4252 160

Email: office@profitplus.rs

Web: www.profitplus.rs

Poslovne vesti

Komentari su onemogućeni