Neoporezivi iznosi koji se od 01.01.2021. koriste za utvrđivanje poreza na dohodak građana


Svako pominjanje pojedinačnih članova i tačaka u donjoj tabeli odnosi se na Zakon o porezu na dohodak građana.

Redni
br.
Opis Usklađeni dinarski
neoporezivi iznosi
1) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1:  
  – pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 69.789
  – stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 30.570
  – naknada za ishranu (hranarina) koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 9.970
  – naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.353
  – novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 13.248
  – naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 101.900
2) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5:   
  – neoporezivi iznos zarade 18.300*
3) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1:  
  naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 3.988
  – dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.394
  – naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) 6.980
  – solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 39.881
  – poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.970
  – jubilarna nagrada zaposlenima u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.939
  – pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 69.789
4) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2:  
  – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 5.984
5) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:  
  – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 101.900
6) Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1:  
  – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) 13.248

Poreske vesti

2021neoporezivi iznosiporez na dohodak gradjana

Komentari su onemogućeni