Narodna banka Srbije donela je odluku o trećem moratorijumu za otplatu kredita i obaveza po osnovu lizinga


Na vanrednoj sednici Izvršnog odbora Narodne banke Srbije usvojene su 14.12.2020. godine sledeće odluke:

  • Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19;
  • Odluka o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19.

Gorepomenute odluke su stupile na snagu 15.12.2020. godine.

Narodna banka Srbije dotičnim odlukama propisuje obavezu banaka i davalaca finansijskog lizinga da dužniku (fizičkom licu, poljoprivredniku, preduzetniku ili privrednom društvu) koji usled okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 nije u mogućnosti da izmiri obaveze prema banci/davaocu finansijskog lizinga ili može imati teškoće u izmirivanju tih obaveza na njegov zahtev odobri olakšicu u otplati obaveza.

Fizička lica koja imaju pravo na moratorijum su:

  • Nezaposlena lica;
  • Lica čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca bili ispod proseka zarade u Republici Srbiji;
  • Lica sa prosečnim neto mesečnim prihodom u poslednja tri meseca do 120.000 RSD, čiji je neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti, odnosno opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama, iznad 40% tih prihoda.

Moratorijum mogu koristiti i privredna društva, preduzetnici i poljoprivrednici koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda od najmanje 15% u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Odlukama su predviđene olakšice koje se odnose na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od 6 meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica. Ipak, tokom trajanja grejs perioda obračunava se kamata.

Banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da najkasnije do 22.12.2020. godine obaveste postojeće dužnike o mogućnostima podnošenja zahteva za korišćenje olakšica.

Dužnici koji ispunjavaju sve uslove svoj zahtev mogu dostaviti banci elektronski ili u poslovnim prostorijama najkasnije do 30.04.2021. godine.

Poslovne vesti

kamatamoratorijumNBSodlaganje

Komentari su onemogućeni